Vážení spoluobčania,

 

 V našej obci som prežil prakticky celé svoje detstvo, nie som až taký starý, ale pamätám na časy, keď ľudia nechávali kľúč od domu odložený pod rohožkou alebo „v hodinách“, na pravidelné vychádzky do našej prírody, na dobu, keď každý každého zdravil a zaujímal sa o to, ako žijú jeho spolubývajúci. Žili sme tu radi, i keď Cigeľ bol takou zastrčenou dedinou. Pamätám sa na to, ako v záujme takzvaných vyšších cieľov bol cigliansky chotár zdevastovaný ako dôsledok banskej činnosti. Viem aj o neradostných vplyvoch spádu prachu a chemických emisií z chemickej fabriky a z elektrárne, o nepriaznivých vplyvoch odstrelov v tzv. lehotskom kameňolome na statiku rodinných domov. Nie nadarmo boli obci za starých čias vyplácané údajné náhrady za pokazené životné prostredie. Viem aj o našich ľuďoch s trvalo poškodeným zdravím, ochoreniami dýchacích ciest, obetiach rakoviny. Určite si viem predstaviť, aké sumy musia byť vynakladané na opravy poškodených komunikácií. V posledných desaťročiach sa začal Cigeľ k nemalej radosti určite mnohých obyvateľov meniť. Ten voľakedy otravný nudný život sa vplyvom novej doby premenil na božský kľud a oázu odpočinku, lákajúcu čím ďalej tým väčšiu časť ľudí bažiacich po práve takomto mieste na bývanie. Cigeľ celkovo opeknel, rozrástol sa, staré domy dostali nový šat, pribudli nové, a ľudia si premieňali svoje predzáhradky na kútiky oddychu. Pribudli aj nové bytovky, ihrisko sa rozrástlo do peknoty. Na uvedených zmenách mali  určite svoj významný podiel aj starostovia obce spolupracujúci s obecným zastupiteľstvom a zároveň vedno s občanmi.

Prišiel rok 2008, dozvedáme sa, že neďaleko obce sa rozbehne ťažba kameňa v nebývalej miere, že obec  síce na to dala súhlas, ale ani poslanci o tom nevedeli, ale i tak obec nemala na výber, lebo ten súhlas i tak by nebol potrebný. Dozvedáme sa, že petícia obyvateľov proti novému lomu nebola akceptovaná (alebo ju neakceptovali majitelia ťažobnej spoločnosti?).  Takisto sa dozvedáme ukľudňujúcu správu o tom, že transport kameňa nebude uskutočňovaný cez obec. Avšak vzápätí sa nám dostane do rúk notárom overený súhlas obce s využitím miestnych komunikácií a poľných ciest na dopravu kameňa.

Tak teda sme sa začali pýtať. V zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám si žiadame okrem iného nasledujúce informácie:

-        zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

-        všetky zmluvy a podklady, ktoré viedli k otvoreniu nového lomu

-        informáciu o tom, ako je obec zadĺžená

-        akým spôsobom bol vykonaný výber dodávateľov  pre investičné akcie v obci , t.j., či bolo postupované podľa zákona o verejnom obstarávaní

Žiaľ, na naše otázky sme od zodpovednej osoby nedostali odpoveď. Naopak, odpoveď bola taká, že ju ani nebudem citovať.

Píše sa rok 2010. V našej obci sa rozbehol život plnými obrátkami. Od skorých ranných hodín premávajú po ceste celou dedinou ťažkotonážne nákladniaky naložené kameňom z lomu Košariská a z lomu údajne patriaceho do katastra susednej obce Lehota pod Vtáčnikom, avšak podľa hluku a prachu jednoznačne tiež ciglianskeho.  Teraz počúvame upokojujúce slová: „Ľudia, obec má z toho benefity, budú nám platiť za každú tonu.“ Až mi to pripomína staré časy, keď sa obci platili náhrady za skazené prostredie. Nevdojak sa pýtam:

-        Ako nám kto nahradí poškodené zdravie detí a vnúčat?

-        Kto nahradí budúce škody na domoch občanov?

-        Od koho budeme pýtať náhradu za poškodené inžinierske siete vedúce popod cestu?

-        Kto a kedy bude v ciglianskom chotári vykonávať revitalizačné opatrenia?

 

Neraz som dostal otázku aký volebný program som si vytýčil, keby som bol zvolený za starostu obce. Tak teda stručne zhrniem:

1.    Obecný úrad a samospráva:

-      Vykonať analýzu finančnej situácie obce, vyhodnotiť stav zadĺženosti a možnosti ďalšieho rozvoja.

-      Zaviesť elektronický spôsob verejného obstarávania v obci.

-      Zverejniť všetky dodávateľské zmluvy, faktúry, výšku dotácií a ich využitie.

-      Do rozhodovania o zásadných otázkach zapojiť široký okruh občanov, žiadať ich o radu, využiť ich nápady a námety.

-      Presadiť u obecného zastupiteľstva pomaly zabudnutý princíp – poslanec je zástupca ľudí a ich záujmov, žije problémami ľudí  vo svojom „rajóne“.

-      Jednoznačne zvýšiť informovanosť verejnosti  (včasné oznámenie o termíne a programe rokovania obecného zastupiteľstva  prostredníctvom obecného rozhlasu, internetu, úradnej tabule).

-      Financovanie zo zdrojov EÚ (pripraviť projekty, do prípravy projektov zaangažovať schopných a ochotných občanov obce).

2.   Občiansky život:

-      Vo zvýšenej miere zaangažovať do občianskeho života mladých ľudí a prebudiť v nich záujem o veci verejné.

-      Zasadiť sa o plnohodnotné využitie nehnuteľností v majetku obce a podporiť vznik klubu dôchodcov  v budove materskej školy alebo v budove starej školy.

-      Oživiť tradíciu zboru pre občianske záležitosti, v tomto smere zainteresovať všetky spoločenské organizácie a iniciatívnych občanov, hľadať to, čo nás spája a nie to, čo nás rozdeľuje.

3.   Oblasť životného prostredia:

-      Obmedzenie premávky ťažkých nákladov v obci.

-      Vyvolať širokú verejnú diskusiu v záujme  systémového riešenia  likvidácie splaškovej  vody.

-      Stanoviť pravidlá rozmiestňovania veľkoobjemových kontajnerov v obci, zaangažovať občanov do separovaného zberu odpadu.

-      Realizovať protipovodňové opatrenia, odstránenie čiernych skládok  a vyčistenie koryta potoka.

-      Realizácia obecného kompostoviska (efektívna likvidácia rastlinného odpadu).

 

     Samozrejme, že je nevyhnutné pokračovať a ďalej rozvíjať všeobecne prospešné aktivity, ktoré majú v našej obci tradíciu .


Kontakt

Ján Krausko - kandidát na starostu v Cigli

Cigeľ 34