1.    Obecný úrad a samospráva:

-      Vykonať analýzu finančnej situácie obce, vyhodnotiť stav zadĺženosti a možnosti ďalšieho rozvoja.

-      Zaviesť elektronický spôsob verejného obstarávania v obci.

-      Zverejniť všetky dodávateľské zmluvy, faktúry, výšku dotácií a ich využitie.

-      Do rozhodovania o zásadných otázkach zapojiť široký okruh občanov, žiadať ich o radu, využiť ich nápady a námety.

-      Presadiť u obecného zastupiteľstva pomaly zabudnutý princíp – poslanec je zástupca ľudí a ich záujmov, žije problémami ľudí  vo svojom „rajóne“.

-      Jednoznačne zvýšiť informovanosť verejnosti  (včasné oznámenie o termíne a programe rokovania obecného zastupiteľstva  prostredníctvom obecného rozhlasu, internetu, úradnej tabule).

-      Financovanie zo zdrojov EÚ (pripraviť projekty, do prípravy projektov zaangažovať schopných a ochotných občanov obce).

2.   Občiansky život:

-      Vo zvýšenej miere zaangažovať do občianskeho života mladých ľudí a prebudiť v nich záujem o veci verejné.

-      Zasadiť sa o plnohodnotné využitie nehnuteľností v majetku obce a podporiť vznik klubu dôchodcov  v budove materskej školy alebo v budove starej školy.

-      Oživiť tradíciu zboru pre občianske záležitosti, v tomto smere zainteresovať všetky spoločenské organizácie a iniciatívnych občanov, hľadať to, čo nás spája a nie to, čo nás rozdeľuje.

3.   Oblasť životného prostredia:

-      Obmedzenie premávky ťažkých nákladov v obci.

-      Vyvolať širokú verejnú diskusiu v záujme  systémového riešenia  likvidácie splaškovej  vody.

-      Stanoviť pravidlá rozmiestňovania veľkoobjemových kontajnerov v obci, zaangažovať občanov do separovaného zberu odpadu.

-      Realizovať protipovodňové opatrenia, odstránenie čiernych skládok  a vyčistenie koryta potoka.

-      Realizácia obecného kompostoviska (efektívna likvidácia rastlinného odpadu).

 

     Samozrejme, že je nevyhnutné pokračovať a ďalej rozvíjať všeobecne prospešné aktivity, ktoré majú v našej obci tradíciu .

 


Kontakt

Ján Krausko - kandidát na starostu v Cigli

Cigeľ 34